Historie

Opdateret 15. marts 2019:

Lokalforening Nordvestsjælland blev oprettet på en stiftende generalforsamling den 24. oktober 2013. Bag oprettelsen lå mange års ønske fra flere medlemmer af “De Blå Baretter” boende primært i kommunerne Kalundborg, Odsherred og Holbæk. Medlemmerne havde været tilknyttet lokalforeningerne Næstved og Omegn, Midtsjælland og København.

Oprettelsen formindskede de geografiske afstande væsentligt, hvilket tilgodeså manges ønske om større mulighed for deltagelse i aktiviteterne. Ved jubilarstævnet den 25. maj 2013 på Slagelse kaserne, hvor medlem af lokalforeningen i Næstved Kalle Nilausen deltog som 50 års jubilar fra Gaza, opfordrede daværende landsformand Bjarne Hesselberg ham til at påtage sig jobbet som initiativtager til oprettelse af en ny lokalforening: ” De Blå Baretter Nordvestsjælland”.
Lokalforeningens geografiske område skulle være de tre kommuner: Holbæk, Kalundborg og Odsherred.

Efter en kort betænkningstid blev det aftalt, at de nærmere drøftelser og rammer skulle aftales på et møde medio juli 2013. På mødet blev det besluttet, at forsøget skulle gøres, og Kalle Nilausen gik i gang med arbejdet med støtte fra flere medlemmer af hovedbestyrelsen. En arbejdsgruppe blev nedsat, og i løbet af august-september måned havde arbejdsgruppen haft personlig kontakt til 52 af de mulige 61 medlemmer enten via telefonen eller via mail. Alle var meget positive – enkelte ønskede dog at bevare nuværende tilknytning, hvilket selvfølgelig blev respekteret.
På landsforeningens formandsmøde 28. september 2013 blev Lokalforening Nordvestsjælland synliggjort i landsregi. Her foreslog Knud Lund, formand for Næstved og Omegn, at han kom med et udspil til grænsedragningen. Forslaget blev accepteret af arbejdsgruppen, ligesom grænsen til Midtsjælland blev aftalt.

Lokalforeningen rådede ikke over egne lokaler, men efter aftale med Hærhjemmeværnsdistrikt Midt- og Vestsjælland fik vi lov til at anvende Hjemmeværnets dejlige og rummelige lokaler på Hjemmeværnsgården i Holbæk.
Stiftende generalforsamling blev gennemført på Hjemmeværnsgården 24. oktober 2013 med i alt 47 fremmødte medlemmer. På generalforsamlingen blev Kalle Nilausen valgt som formand og Bjarne Witting som kasserer. Øvrige valg var: Mogens Pagh, Nils Ulrik Bagge og Brian Andersen. Bestyrelsen konstituerede sig med Mogens Pagh som næstformand, Nils Ulrik Bagge som sekretær og Brian Andersen som menigt medlem. Herudover valgtes Jørgen Vennevold Jørgensen og Tim V. Pedersen som henholdsvis 1. og 2. suppleant.

Efter synliggørelsen af den forestående oprettelse af lokalforeningen fik vi overført 59 medlemmer fra vore to naboforeninger. To i området bosiddende medlemmer ønskede at fastholde medlemskabet til Næstved og Omegn på grund af de nære relationer hertil. Herudover fik vi en yderligere tilgang og endvidere hvervede vi selv 4 nye medlemmer så ved udgangen af 2013 var medlemstallet oppe på 76.
Medlemstallet er derefter steget støt således, at lokalforeningen pr. 24. oktober 2016 var oppe på 134 medlemmer.

Lokalforeningens bestyrelse foranstaltede hurtigt anskaffelse af den første fane. Fanen blev indviet på Valdemarsdag den 15. juni 2014. Ved faneindvielsen deltog Holbæks borgmester Søren Kjærsgaard, som slog første søm i. Endvidere deltog landsforeningens nye formand Niels Hartvig Andersen, som slog andet søm i og sluttelig velsignede feltpræst Michael Nissen vores fane og slog tredje søm i. Holbæks Sangkor deltog ligesom Holbæk Garden stillede med to trommeslagere. Vi sluttede denne dejlige indvielse af med kammeratligt samvær, hvor lokalforeningen var vært ved et mindre traktement. I alt deltog ca. 90 personer i denne festlige aktivitet.

Bestyrelsen søgte i 2014 om 110.000,00 kroner fra Forsvarsministeriet 10 millioners pulje. Vi havde fået stillet et terrænområde til rådighed i Eskebjerg af lodsejer Mads Møller – her ville vi gerne bygge tre sheltere med tilhørende muldtoilet. Pengene blev bevilget og efter meget velvillig bistand og hjælp fra Kalundborg kommune gik ”byggesagen” i gang i januar 2015. Vi fik bemyndigelse til at opføre shelterbyen primo april og vi byggede ved medlemmernes hjælp hele shelterbyen, således at den var klar til indvielse den 6. juni. På dagen blev shelterbyen indviet af Kalundborgs borgmester Martin Damm som navngav vores fristed: Veteranengen.
Navnet på fristedet blev foreslået af familien til en af vore afdøde veterankolleger Rune Westy Zacharias Nielsen, som blev såret under tjeneste i Afghanistan den 31. oktober 2009 og senere døde på Rigshospitalet den 17. november 2009. Rune er stedt til hvile på Ubberup Valgmenigheds Kirkegård.
Yderligere en veterankollega fra vores lokalområde har mistet livet under tjeneste i Afghanistan. Det er Sophia Bruun, som døde den 1. juni 2010. Sophia er stedt til hvile på Margrethe Kirkegården i Holbæk.
Lokalforeningen lægger hvert år den 5. september på soldatens dag en mindebuket med bånd på gravene.

I året 2014 blev lokalforeningen tildelt vandrepokalen for den lokalforening, som dette år havde haft størst procentuel fremgang i medlemsantal.
Samme år deltog vi for første gang i landsskydningen og opnåede her en flot anden plads.
I året 2015 deltog vi igen i landsskydningen og denne gang blev vi “Danmarksmestre” et meget flot resultat.

I 2016 skiftede landsforeningen navn til: Danmarks Veteraner. Samtidig skiftede lokalforeningen navn til: ”Nordvestsjælland”.
I august måned 2016 gennemførte lokalforeningen en todages tur til Frøslevlejren. Vi kørte samlet i bus og blev indkvarteret i Camp Frøslev i barak 16. Det primære formål var at besøge FN-museet, men herudover var det også intentionen at udbygge kammeratskabet og lade vores hustruer/ledsagere få mulighed for at møde veteraner og andre hustruer/ledsagere.
Turen var så stor en succes, at det blev aftalt snarest at planlægge en ny tur.

Ved generalforsamlingen i 2016 fik lokalforeningen ny formand. Mogens Pagh blev valgt uden
modkandidat.

I 2016 blev vi igen danmarksmestre i skydning og vandt for andet år i træk.

I efteråret 2016 blev vi kontaktet af Holbæk kommune med henblik på eventuel indplacering i Artilleribygningen på Holbæk kaserne. Vi sagde ja-tak til et evt. samarbejde – men havde vores betænkeligheder bland andet med baggrund i økonomien. Aftalen blev dog, at kommunen skulle arbejde videre med planen. Vi ville i givet fald få råderet over følgende faciliteter:

– et stort lokale (auditorium) på ca. 70 m2
– et mindre lokale (mødeværelse) på ca. 30 m2
– et garderoberum
– et toilet
– et mindre tekøkken.

Medio december 2016 meddelte kommunen, at man havde afleveret et oplæg til kommunalbestyrelsen med forventet svar ultimo januar 2017. Den 25. januar modtog vores formand en mail fra kommunen, som fastslog, at kommunens politikere havde godkendt oplægget, hvorfor ovennævnte lokaler blev stillet vederlagsfrit til rådighed for lokalforeningen. I forbindelse med overdragelsen af lokalerne blev endnu et lokale stillet til rådighed. Dette lokale skulle indrettes som veteran-café.
Igennem 2017 er de nævnte lokaler istandsat ved frivillig arbejdskraft blandt medlemmerne, således at lokalforeningen har fået fine lokaler at mødes i, ligesom Holbæk Veteran-Café med Thor C. Larsen som formand er blevet åbnet.

Igen i 2017 blev vi danmarksmestre i skydning – for tredje år i træk.

Formænd:
2013 – 2016  : Kalle Nilausen
2016 – 2021  : Mogens Pagh

2021 – 2023  : Carsten Schulz Nielsen

2023 –            : Jan Erik Burmeister

Næstformænd:
2013 – 2016 : Mogens Pagh
2016 –           : Steen Esbern Rasmussen

Kasserer:
2013 – 2015 : Bjarne Witting
2015 – 2016 : Tim V. Pedersen
2016 – 2022 : Søren Juel
2022 –           : Nils Ulrik Bagge

Sekretærer:
2013 – 2022  : Nils Ulrik Bagge
2022 –            : Sten Liljensøe

Bestyrelsesmedlem:
2013 – 2018  : Brian Andersen
2018 – 2023  : Thor Cuno Larsen

2023-             : Leif Rahbek