Instruks ophold

Instruks for lån af og ophold i ”Veteranengen”

KALDRED                                                                                                                                      Marts 2023

Instruksen indeholder alt fra anmodning om lån af ”Veteranengen” – ankomsten – opholdet (herunder særlige krav jævnfør den meddelte Landzonetilladelse) – brandsikkerhed – oprydning og afrejse samt ophold på resten af parcellen på Spangvej 8.

 1. Lån af ”Veteranengen” – kontaktpersoner

For grupper/personer med tilknytning til ”Danmarks Veteraner” aftales lånet med bestyrelsesmedlem: Sten Schradieck Liljensøe, Irisvej 9, Kaldred, 4593 Eskebjerg
Telefon: 4050 8518

Mail: stenliljensoe@hotmail.com

Adressen er Spangvej 8, Kaldred, 4593 Eskebjerg

Mail:

 • Ankomst, parkering ved shelterne på det grønne område

Der må køres ”bagom” til området og læsses af.

Landzonekrav:

Herefter skal bilerne parkeres på anvist parkeringsplads ved shelterne

Der udleveres et eksemplar af denne instruks – som afleveres ved afrejse.

 • Kontrol af området ved ankomst

Ved ankomst til ”Veteranengen” kontrolleres områdets ryddelighed – samt at de tre branddaskere er tilstede og at de er ophængt på bagsiden af shelterne.

Der skal selv medbringes brænde til anvendelse på bålplads og grill.

 • Opholdet i ”Veteranengen”
 • Vand

Landzonekrav:

 • Vand til brug under opholdet skal medbringes i dertil egnede dunke m. v. Optankning må ikke ske fra omkringliggende ejendomme med egen vandforsyning (Spangvej 3, 8 og 12)
 • Eventuelt brugte vanddunke og affald medtages ved afrejse af lånerne.
 • Muldtoilet
 • Der medbringes ”let nedbrydeligt” toiletpapir af brugerne.
 • Brandsikkerhed

Landzonekrav:

Der skal være en branddasker ved hvert shelter. Den er opsat på bagsiden.

Ved brand sluk øjeblikkeligt med branddaskerne samt eventuel vand fra den opstillede vandbeholder på stedet.

Ved brandudvikling tilkald hjælp via den medbragte mobiltelefon.

 • Bålplads og grill

Bålplads og grill anvendes med forsigtighed særligt i tørre perioder. 

 • Opholdet

Der udvises almindelig adfærd og respekt for områdets bevarelse som et rekreativt fristed.

Færdsels på tagene må ikke foregå uden særlig grund.

Ved eventuel skade på shelter, muldtoilet eller andre effekter i området meldes dette til Danmarks veteraner Nordvestsjælland

Landzonekrav:

 • Al aktivitet skal holdes inden for matr. Nr. 8a og 9, Torpe By, Bregninge, beliggende på Spangvej 8 i Kaldred.
 • Brugerene må som udgangspunkt ikke forstyrre/henvende sig til de nærmeste nabobeboelser af respekt for privatlivets fred.
 • Der må ikke i tidsrummet fra kl. 2000 til kl. 0800 foregå støjende aktiviteter, som kan være til gene for naboerne.
 • Afrejse – kontrol af området.

Ved afrejse ryddes op og området forlades i samme stand som ved ankomst.

 • Anvendelse af og ophold i terrænet udenfor ”Veteranengen”.

Efter aftale med lodsejeren kan lånerne opholde sig/gå tur på arealet tilhørende Spangvej 8.

Ophold uden for dette areal kræver en kontakt til/aftale med berørte lodsejere.

Færdsel på offentlig tilgængelige veje m. v. skal ske med fornøden respekt for områdets særlige natur og karakter.

Vi håber, at I har haft et godt ophold i ”Veteranengen” og siger:

Tak for besøget og kom godt hjem.

     ”DANMARKS VETERANER”   Nordvestsjælland